Статут

 У складу са одредбама чл.78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на  скупштини удружења одржаној дана 15.01.2011. у Врању  усвојен је нови

 

 

СТАТУТ УДРУЖЕЊА

 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА МАКЕДОНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ПЧИЊСКОГ ОКРУГА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВРАЊЕ

 

Област остваривања циљева

 

Члан 1.

 

Удружење грађана македонске националне мањине Пчињског округа “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” Врање  (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време у којој се добровољно удружују грађани са подручја  Пчињског округа, македонског су порекла, или се изјашњавају као Македонци, а ради заједничких активности у областима неговања традиције и обичаја земље порекла, очување националног идентитета, неговања језика, фолклора, културе и других активности неопходних за очување идентитета у складу са Законом

 

     Удружење има статус правног лица, који стиче даном уписа у регистар.

 

 

Циљеви удружења

 

Члан 2.

 

Основни циљеви  Удружења јесу:

 

  • развијање и неговање културних, образовних, информативних, спортских, правних, економских и других неполитичких активности, ради очувања националног идентитета припадника македонске националне заједнице у Србији

 

  • неговања традиције и обичаја земље порекла, неговања језика, фолклора, културе и других актвности неопходне за очување идентитета у складу са Законом,

 

  • унапређење сарадње са сличним удружењима на територији Републике Србије.

 

Развијање пријатељства и добросуседских односа између грађана других националних заједница на подручју Републике Србије.

 

 

 

 

Члан 3.

 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

 

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу из области Македонске културе;

 

2) организује, сâмо или у заједници с другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације из области македонске културе.

 

3) објављује књиге на македонском језику и преводи књиге и друге публикације са македонског језика на српски језик и обратно.

 

4) организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области образовања и за спровођење активности на заштити Македонског језика и писма.

 

5) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве очувањем националних традиција, језика, писма и културних баштина.

 

6) иницира  и  сарадњу у области науке, образовања, културе, уметности  и спорта.

 

7) подстиче  сарадњу и размену културних  и уметничких добара: изложбе , гостовања и  друге видове сарадње међу грађанима и појединцима Републике Србије и Македоније.

 

8) помаже у решавању правних проблема својих чланова, у складу са законом.

 

9) унапређује и штити животну средину.

 

10) помаже и иницира хуманитарне и добротворне акције у складу са законом.

 

11) организује  спортске, туристичке и друге акције ради зближавања омладине двеју  Република Србије и Македоније.

 

Удружење своје циљеве остварује и усклађује са одлукама Савеза Асоцијација припадника македонске националне мањине у Србији и Националног савета македонске националне мањине у Р.Србији.

 

 

Назив и седиште

 

Члан 4.

 

Назив Удружења је: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА МАКЕДОНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ Пчињског округа „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – Врање.

 

Скраћени назив је УГНММ „Гоце Делчев“ – Врање

 

Удружење има седиште у ВрањуУдружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

 

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

 

Члан 5.

 

Чланство у Удружењу је добровољно.

 

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

 

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

 

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

 

Члан 6.

 

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор а одлуку верификује Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

 

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

 

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

 

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

 

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

 

Чланство у Удружење може да буде редовно и почасно.

 

Својство почасног члана  Удружења могу да имају заслужни чланови друштва , спонзори, донатори и особе које су на неки начин допринели успешном раду Удружења.

 

О пријему почасног члана одлучује Управни одбор Удружења и почасни чланови не плаћају чланарину

.

Почасни чланови могу да  учествовују у раду органа Удружења, без права одлучивања.

 

Сваком члану Удружења издаје се чланска карта као доказ о чланству на основу чега могу да се остварују  сва права у Удружењу.

 

Почасни чланови  Удружења  могу да буду и грађани других националности.

 

 

 

Права обавезе и одговорност чланства

 

Члан 7.

 

 

Члан Удружења има право и обавезу да:

 

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

 

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

 

3) бира и буде биран у органе Удружења;

 

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

 

Члан је дужан да:

 

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

 

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

 

3) плаћа чланарину;

 

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

 

5). Да поштују  овај Статут.

 

6). Да  чувају углед и штите интересе Удружења.

 

 

 

Члан 8.

 

Удружење води Регистар чланова Удружења.(у даљем  тексту Регистар)

 

Регистар  садржи следеће рубрике: име, име једног од родитеља и презиме; дан, месец и година рођења; ЈМБГ место и општина рођења; националност; држављанство;  стручна спрема; занимање и адреса становања.

 

Подаци  у  Регистру   уносе се  ћириличним писмом..

Регистар се чува у просторијама Удружења. За њега је задужен секретар Управног одбора.

 

Подаци у Регистру  су службена тајна и они су доступни надлежним органима уз писмени налог органа, који је овлашћен да тражи податке из регистра.

 

Уколико Закон прописује забрану вођења регистра Удружење је дужно да престане са вођењем регистра.

 

 

 

Члан 9.

 

Чланство у Удружењу престаје : на лични захтев члана у писаној форми  искључењем из Удружења, брисањем из чланства, смрћу члана Удружења и престанком рада Удружења.

                                                                                                                

Члан 10.

 

Одлуку о искључењу из Удружења доноси Дисциплинска комисија коју формира Управни одбор ,сваки пут за потребе појединачних случајева по пријави.

 

Дисциплинска комисија има пет чланова који сами бирају председника и одлуке доноси  већином гласова .

 

Пријаву може да поднесе сваки члан или орган Удружења у писменом облику

                                                                 

Дисциплинска комисија  увек ће донети одлуку о искључењу из Удружења члану који је учинио тежу повреду чланства и то: ако ради у супротности са начелима Статута, Удружења, ако својим понашањем нанесе штету угледу Удружења или његовом чланству  и уколико  не плаћа чланарину више од 6 месеци.

 

За лакше повреде члана Удружења Дисциплинска комисија може да донесе опомену пред искључењем.

 

Против одлуке Дисциплинске комисије дозвољена је жалба Управном одбору Удружења у року од 8 дана ,од дана пријема.

 

Управни одбор може жалбу  да усвоји у целости, одлуку Дисциплинске  комисије да укине и да он донесе другачију одлуку, ако  утврди  да је Дисциплинска  комисија приликом доношења спорне одлуке повредила Статут и непотпуно или нетачно утврдила  неку чињеницу на основу које је засновала одлуку и жалбу да одбије као неосновану и одлуку  Дисциплинске комисије потврди.

 

Управни одбор је дужан да донесе одлуку по жалби у року од 30 дана,од дана пријема жалбе .

 

      Мандат Дисциплинске комисије престаје када

      одлука постане правоснажна.          

 

 

 

Унутрашња организација

 

 

Члан 11.

 

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију заступника врши председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик председника Управног одбора

 

Члан 12.

 

Скупштина Удружења / у даљем тексту :Скупштина)  највиши је орган управљања  и броји 15 чланова.

 

Скупштину Удружења чине сви његови редовни чланови.

 

Скупштина се редовно састаје једном годишње а по потреби и чешће. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Радом Скупштине руководи председник кога бира Скупштина на период од четири године са правом да буде биран још једном узастопно. 

 

Скупштина бира и заменика председника на  мандатни период , као и председника Управног одбора са правом да буде биран још једном узастопно.

 

Ванредну Скупштину може да сазове и председник Управног одбора и најмање 1/3  чланова Удружења.

 

Изборна Скупштина одржава се  сваке четврте године.

 

Седницом Скупштине руководи радно председништво, председник и два члана.

 

На седници Скупштине бира се записничар и два оверивача  записника .

 

Гласање је јавно. Гласање за све органе Удружења је јавно.

 

Кандидатску листу за органе Удружења саставља Управни  одбор.

 

Ванредна Скупштина ради по одредбама овог Статута за радовну Скупштину.

 

Члан 13

 

Седницу скупштине сазива председник Скупштине, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.

Седницом председава председник Скупштине.

 

Скупштина:

 

1) доноси план и програм рада;

 

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

 

3) усваја друге опште акте Удружења;

 

4) бира и разрешава чланове Управног  и Надзорног одбора;

 

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног и Надзорног одбора;

 

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;

 

7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

 

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

 

9) Бира и разрешава председника и заменика председника Скупштине и председника Управног одбора Удружења и његовог заменика.

 

10) Утврђује Пословник о раду Скупштине Удружења.

 

11) Доноси одлуку коме припада имовина Удужења у случају  престанка рада Удружења а на основу овог Статута и Закона

.

12) Разматра предлоге председника Управног одбора Удружења о уоченим неправилностима у раду Удружења

 

13) Поништава одлуке органа које нису  у сагласности  с одредбама  овог Статута  и законских прописа

 

14) Обавља и друге послове који не спадају у надлежност других органа у складу с овим Статутом и  законским прописима.

 

 

 

Члан 14

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

 

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

 

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

 

 

Председник Скупштине

 

 

Члан 15

 

Председник Скупштине има следеће обавезе:

 

1. Да сазива редовне и ванредне седнице Скупштине.

 

2. Са Управним одбором саставља  дневни ред за седнице Скупштине.

 

3. Брине о благовременом обавештавању чланова Удружења о одржавању седнице Скупштине.

 

4. Дужан је да се присуствује  седницама Скупштина других удружења по позиву.

 

5. Брине о почасним члановима који присуствују седници.

 

6. Брине о мирном одржавању седнице.

 

7. Да активно прати рад других органа Удружења и присуствује њиховим састанцима.

 

У одсуству председника његов заменик има иста права и обавезе.

 

Председник Скупштине може бити разрешен пре истека мандата уколико је у току свог мандата показао апсолутну пасивност, не присуствујући  састанцима органа Удружења, испољавајући понашање које штети угледу Удружења и придржавајући се  раду супротном одредбама овог Статута.

 

Одлуку о разрешењу доноси Скупштина на предлог било којег органа Удружења или најмање 1/3 чланова Удружења на ванредној седници, сазваној поводом предлога за разрешење.

 

Из истих разлога може бити разрешен пре истека мандата и заменик председника.

 

 

Управни одбор

 

 

Члан 16

 

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

 

Управни одбор има 7 члана, које бира и опозива Скупштина.

 

Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године и могу се поново бирати на исту функцију, са правом да буду бирани још једном.

 

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.  

 

Управни одбор из реда својих чланова бира и секретара и заменика секретара Управног одбора.

.

 

Члан 17.

 

 

Управни одбор:

 

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

 

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

 

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке;

 

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

 

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

 

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

8) Припрема предлог програма  рада и финансијског плана.

 

9) Припрема предлог пословника о раду Скупштине.

 

10) Брине о спровођењу програма рада  Удружења.

 

11) Спроводи одлуке и закључке Скупштине.

 

12) Руководи радом стручних служби.

 

13) Формира одборе и Комисије, као своја помоћна тела.

 

14)  Утврђује висину и начин плаћања чланарине.

 

15)  Сарађује са другим организацијама и установама.

 

16)   Доноси све неопходне одлуке за несметан рад Удружења, која нису у надлежности Скупштине.

 

Управни одбор пуноважно ради ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке  доноси већином гласова присутних чланова.

У одсуству председника и његовог заменика, седницу Одбора може да сазове и секретар Управног одбора.

 

Састанци се одржавају према потреби.

 

Одлуке се доносе јавним гласањем.

 

Дневни ред припрема председник Управног одбора или његов заменик, а у њиховом одсуству секретар Одбора.

 

 

 

Председник Управног одбора

 

Члан 18

 

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

 

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора, има иста овлашћења као и председник Управног одбора. Председник Управног одбора:

 

1. Заступа и представља Удружење према трећим лицима.

 

2. Брине и одговоран је за законит рад Удружења.

 

3. Припрема и заказује седнице Управног одбора.

 

4. Прати рад органа Удружења и дужан је да указује на неправилност у раду.

 

5. Дужан  је да одложи све одлуке органа Удружења које нису у сагласности с овим Статутом  и да о томе обавести Скупштину .

 

6. Брине о спровођењу плана и програма рада Удружења, заједно с Управним одбором,

 

7.Предлаже чланове Удружења који су стручни за обављање послова из области плана и програма рада Удружења.

 

8.Обавља и друге послове које му одреди Скупштина, а у складу су са планом и програмом рада Удружења.

 

 

Секретар Управног одбора

 

 

Члан 19

 

Секретар Управног одбора

 

1. Помаже у раду председника Скупштине, председника Управног одбора и њиховим заменицима

 

2. Брине  и одговоран је за законит рад Удружења.

 

3. Помаже у припреми и заказује седнице Скупштине и Управног одбора.

 

4. Прати рад органа Удружења и дужан је да указује на неправилност у раду.

 

5. Дужан  је да одложи све одлуке органа Удружења које нису у сагласности с овим Статутом  и да о томе обавести Скупштину .

 

6. Брине о спровођењу плана и програма рада Удружења, заједно са председником Управног одбора,

 

7.Помаже председнику Управног одбора око предлагања и именовања  чланова Удружења који су стручни за обављање послова из области плана и програма рада Удружења.

8.Обавља и друге послове које му одреди Скупштина, а у складу су са планом и програмом рада Удружења

 

Члан 20

 

 

За свој рад председник, његов заменик и секретар Управног одбора одговорају  Скупштини .

 

Председник, заменик и секретар Управног одбора могу бити разрешени и пре истека мандата због истих разлога, као и председник Скупштине.

 

Предлог за разрешење председника или заменика, пре истека мандата може  да да било који  орган Удружења или најмање 1/3 чланова Удружења.

 

О предлогу из претходног става одлучује Скупштина Удружења на ванредној седници, која се сазива само поводом предлога.

 

 

Мандат чланова Одбора траје четири године.

 

 

Члан 21.

 

Управни одбор у обављању својих активности бира комисије и друга помоћна тела.

 

Сталне комисије су:

 

1.Комисија за образовање на македонском језику.

2.Комисија за науку, културу и уметност.

3.Комисија за службену употребу језика.

4.Комисија за информисање.

5.Комисија за младе, спорт, туризам и рекреацију.

 

Свака комисија има по три члана

.

Управни Одбор може да формира и друга помоћна тела, уколико се за то укаже потреба.

 

 

Надзорни одбор

 

Члан 22

 

Надзорни одбор овлашћен је да обавља надзор над радом свих органа Удружења, а посебно финансијско пословање и о уоченим неправилностима обавештава Управни  одбор.

 

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани, правом да буду бирани још једном.

 

Надзорни одбор за свој рад одговоран је Скупштини. Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

 

 

 

Члан 23.

 

 

Разлози за превремено разрешење Надзорног одбора су:

 

1. Неактивност  у раду

2. Рад  који није у складу с одредбама Статута и законским прописима.

3. Пристрасност у раду  од стране појединих чланова.

4. Необавештавање Одбора о пронађеним неправилностима у раду органа.

5. Рад  који наноси штету Удружењу.

 

 

Члан 24

 

Надзорни одбор може да буде разрешен пре истека мандата на предлог Управног одбора и најмање 1/3 чланова Удружења. Одлуку доноси Скупштина на посебном састанку.

 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

 

 

Остваривање јавности рада

 

Члан 25

 

Рад Удружења је јаван.

 

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

 

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

 

 

Члан 26

 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

 

Удружење може приступити међународним удружењима припадника македонске националне мањине, о чему одлуку доноси Скупштина.

 

Приступање Удружења домаћим и међународним организацијама спроводи се одлуком Скупштине на предлог Управног одбора и региструје код надлежног државног органа у року од петнаест дана, у складу са законом.

 

Удружење је стални члан „Савеза Асоцијација припадника македонске националне заједнице у Србији“ или скраћено „Савез Асоцијација Македонаца Србије“- САМС и дужно је да поштује Статут овог Савеза.  

 

Члан 27

 

Удружење по потреби може да оснива Стручну службу за обављање административно-техничких послова из области рада Удружења.

 

Члан 28

 

Све књиговодствене евиденције води књиговођа, који за свој рад одговара Управном одбору.

 

Уколико „Савеза Асоцијација припадника македонске националне заједнице у Србији“ пропише заједничког књиговођу за сва удружења чланице Савеза, Удружење је дужно да поступи по налогу Савеза.

 

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

 

Члан 29

 

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

 

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области заштите мањинских права.

 

За остваривање својих задатака и постизање циљева Удружење обезбеђује новац од чланарине и прилога чланова Удружења, прилога и донација других  организација, конкурсом  од покрајинских и републичких органа, Националног савета македонске националне мањине у Р. Србији , намењених финансирању рада удружења по пројектима.

 

Новчана средства удружења утврђују се и распоређују финансијским планом Удружења, односно планом прихода и расхода. Финансијски план  доноси се сваке године за наредну годину. По истеку сваке године ради се завршни рачун, којим се коначно утврђују средства и њихова расподела.

 

Члан 30

 

Новац Удружења распоређује се према усвојеном програму и користи према одлуци Управног одбора.

Удружење има свој жиро рачун.

 

Налогодавац за коришћење новчаних средстава јесте председник Управног одбора који је одговоран за финансијско пословање. Председник Управног одбора то право може да пренесе путем овлашћења на другу особу члана Одбора.

 

 

Престанак рада удружења

 

Члан 31

 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

 

 

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

 

Члан 32

 

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно „Савезу Асоцијација припадника македонске националне заједнице у Србији“ или скраћено „Савез Асоцијација Македонаца Србије“- САМС. 

 

 

Изглед и садржина печата

 

Члан 33

 

Удружење има печат округлог облика на којем је исписано:

Удружење грађана македонске националне мањине ПЧИЊСКОГ ОКРУГА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 34

 

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

Члан 35

 

 

За чување Статута и све остале акте задужен је секретар Управног одбора.

 

 

Члан 36

 

               Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.

 

 

 

 

 

 

 

Председавајући скупштине Удружења

 Изабела Савић

(име и потпис)

 

 

 


Преведи на:

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Вие сте овде

Get Adobe Flash player